Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

kdyna
7122 2f66
Reposted fromsekutnica sekutnica
kdyna
7240 beaf 500
Reposted fromrightmeeow rightmeeow
kdyna
7356 1ae6
Reposted fromneza neza
kdyna
7362 7bc9 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
kdyna
Dziś jestem krok dalej od Ciebie niż byłam wczoraj. Wciąż krok bliżej niż będę jutro.
— To czego Ty nie widzisz
Reposted fromZlaKobieta ZlaKobieta
kdyna
Dbaj o siebie (...). Masz kochać. Masz przetrwać. Czasami śmiej się, czasami płacz. Czasami coś ci się uda, czasami nie, ale zawsze idź do przodu (...). I przez cały czas pamiętaj, że twoja matka cię kocha.
— Carrie Ryan - Śmiercionośne fale
Reposted fromJoasia993 Joasia993
kdyna
Reposted frommondomg mondomg

July 09 2015

kdyna
7211 d13c
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple
kdyna
7222 3438
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow
kdyna
Reposted fromgruetze gruetze viawavv wavv

June 21 2015

kdyna
kdyna
4568 28fa
Reposted fromktosiowa ktosiowa
kdyna
4667 3432
Reposted fromktosiowa ktosiowa
kdyna
5454 d589
Reposted fromApch Apch
kdyna
kdyna
- To się nazywa obłęd.
- Wszystko się jakoś nazywa, wybierz sobie.
— Cortázar, 'Gra w klasy'
Reposted fromwyliczanka wyliczanka
kdyna
5002 b3f2
Reposted fromktosiowa ktosiowa
kdyna
5136 57b5
Reposted fromktosiowa ktosiowa
kdyna
5203 32ed 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa
kdyna
5237 21a5
Reposted fromktosiowa ktosiowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl